1.DIENSTEN

WalkWise  oefent in alle onafhankelijkheid de haar toevertrouwde opdrachten op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier uit.

2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Met het oog op de uitvoering van de aan WalkWise  verleende opdracht verbindt de klant er zich toe met WalkWise  samen te werken.

3. VERPLICHTINGEN VAN WALKWISE

WalkWise  garandeert dat zij de diensten op een professionele manier zal leveren, met de nodige zorg en deskundigheid.

Er geldt geen resultaatsverplichting. De geleverde diensten vormen geen verklaring, waarborg of garantie dat de gebeurtenissen zich zullen voordoen in overeenstemming met het advies van WalkWise .

4. AANSPRAKELIJKHEID

WalkWise  is niet aansprakelijk voor zijn adviezen (natuurcoaching)

6. VRIJWARING

De klant zal WalkWise  vrijwaren voor alle vorderingen van derden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten en onkosten die voortvloeien uit de adviezen van  WalkWise.

7. FACTURATIE

WalkWise  zal voor de door haar verrichtte prestaties een factuur, met toepassing van de BTW, opstellen. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan WalkWise  geprotesteerd worden binnen 14 dagen vanaf de datum van verzending van de factuur. Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 8 % bruto/jaar.

Ingeval van niet-betaling behoudt WalkWise  zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald. De klant verbindt zich tot betaling van de factuur binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum.

8. GESCHILLEN

Alle geschillen die mochten rijzen betreffende het ontstaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.