1.DIENSTEN

WalkWise oefent in alle onafhankelijkheid de haar toevertrouwde opdrachten op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier uit.

2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Met het oog op de uitvoering van de aan WalkWise verleende opdracht verbindt de klant er zich toe met WalkWise samen te werken.

3. VERPLICHTINGEN VAN WALKWISE

WalkWise garandeert dat zij de diensten op een professionele manier zal leveren, met de nodige zorg en deskundigheid.

Er geldt geen resultaatsverplichting. De geleverde diensten vormen geen verklaring, waarborg of garantie dat de gebeurtenissen zich zullen voordoen in overeenstemming met het advies van WalkWise .

4. AANSPRAKELIJKHEID

WalkWise is niet aansprakelijk voor zijn adviezen en voor ongevallen.

De Klant verbindt zich ertoe om de nodige familiale- en ziekteverzekeringen af te sluiten voor de retraite aanvangt indien gewenst.

6. VRIJWARING

De klant zal WalkWise  vrijwaren voor alle vorderingen van derden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten en onkosten die voortvloeien uit de adviezen van WalkWise.

7. FACTURATIE

WalkWise zal voor de door haar verrichtte prestaties een factuur, met toepassing van de BTW, opstellen. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan WalkWise geprotesteerd worden binnen 14 dagen vanaf de datum van verzending van de factuur. Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 8 % bruto/jaar.

Ingeval van niet-betaling behoudt WalkWise zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald. De klant verbindt zich tot betaling van de factuur binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum.

8. GESCHILLEN

Alle geschillen die mochten rijzen betreffende het ontstaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

9. ANNULATIE

Annulering door de klant kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden.  

De klant kan annuleren tot 8 weken voor de aanvangsdatum van de dienst. In dat geval zal er een administratieve kost van 100 EUR aan de klant worden aangerekend. 

Indien de Klant 6 weken of minder voor de retraite annuleert en niet meer wenst deel te nemen omwille van ziekte of overmacht, heeft zij geen recht op terugbetaling van de gelden.